TOMOHISA YAMASHITA

(2023)

[Sweet Vision]

PH_Dai Yamashiro (homeagency)
ST_Riku Oshima
HM_Ichiki Kita (Permanent)
PH retouch_Kazuyoshi Nogami
D_Hitoki Naruo (yana)
AD_Akihiro Yamaya (yana) / Hitoki Naruo (yana)
CD_Raita Nakamura (yoru)