INFO -Kai Yoshizawa 1st Exhibition 5.14─5.30 Tokyo

INFO -Kai Yoshizawa 1st Exhibition 5.14─5.30 Tokyo

Post Matter ─Motion│2021

Post Matter ─Motion│2021

Newtypeface.│2021

Newtypeface.│2021

physical objects│2021

physical objects│2021

matter collection│2021

matter collection│2021

untitled│2021

untitled│2021

untitled│2021

untitled│2021

Scattering│2020

Scattering│2020

Functional Art│2020

Functional Art│2020